Integritetspolicy – Alhem Fastigheter AB

1 ALLMÄNT

1.1 Denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriver hur Alhem Fastigheter AB, org.nr 559157-2218, (”Alhem”, ”vi”, ”vår”, ”våra” eller ”oss”) behandlar personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster, t.ex. vid frågor eller anmälningar för ett visst projekt eller vid användning av vår hemsida.

1.2 I Policyn beskrivs bland annat hur vi samlar in, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt hur vi arbetar med att säkerställa att sådana personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.3 Såvida annat inte anges nedan är Alhem personuppgiftsansvarig i förhållande till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Policyn. Det åligger därmed oss att se till att den behandling av personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.4 Begrepp som används i Policyn ska ha samma innebörd som i Förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

2 KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Inom ramen för tillhandahållet av våra tjänster behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:

i) Kontaktuppgifter
ii) Namn
iii) För- och efternamn
iv) Adress
v) Telefonnummer
vi) E-postadress
vii) IP-adress
viii) Personnummer

2.2 Även andra kategorier av personuppgifter än de som anges ovan kan komma att behandlas av oss, bl.a. i samband med supportärenden. Exakt vilka personuppgifter som vi kommer att behandla beror även på vad du väljer att dela med oss.

2.3 Som utgångspunkt kommer de personuppgifter vi behandlar inhämtas direkt från dig. Det finns dock situationer då vi kan komma att inhämta personuppgifter från tredje part, t.ex. om vi tar emot kontaktuppgifter till dig från mäklare eller andra relevanta parter.

3 ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

3.1 För kontakt och identifiering

3.1.1 Vi behandlar personuppgifter för att ta kontakt med våra kunder och/eller avtalsparter samt för att verifiera nämnda personers identitet. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är främst kontaktuppgifter och namn.

3.1.2 Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kontakta våra kunder och säkerställa deras identitet. Om kontakten eller identifieringen istället sker för att fullgöra våra åtaganden enligt ett avtal med den berörda personen är den rättsliga grunden istället det aktuella avtalet med kund.

3.1.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas från kund eller från våra samarbetspartners. Vi lagrar personuppgifterna ifråga under en sådan period som är nödvändig för att uppfylla ändamålet för vilket personuppgifterna behandlas. Vi strävar dock efter att inte lagra personuppgifter för detta ändamål längre än 12 månader efter upphörande av kundrelationen. Detta i syfte att kunna försvara oss mot potentiella rättsliga krav.

3.2 För hantering av intresseanmälningar för bostäder

3.2.1 Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera intresseanmälningar för bostäder, visningar, event och annan typ av relevant kommunikation rörande försäljning och information om våra bostäder. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är främst dina kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress m.m.

3.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är fullgöra de skyldigheter som åligger oss enligt villkoren för intresseanmälan, dvs. det avtal som ingås med den registrerade.

3.2.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från den registrerade. Vi lagrar personuppgifterna under en period som är nödvändig för att administrera aktuell intresseanmälan, dock strävar vi efter att inte behandla personuppgifter för detta ändamål längre än sex månader efter projektstart. Om en intresseanmälan leder till köp och/eller fortsatt dialog sparar vi personuppgifterna under garantitiden, dock kommer vi sträva efter att radera personuppgifterna inom två år från tillträdesdagen.

3.3 För att utveckla och förbättra våra tjänster

3.3.1 Vi behandlar personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida (www.alhemfast.se), t.ex. genom att samla in information om vilka sidor du besöker och hur du använder vår hemsida.

3.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster och vår hemsida.

3.3.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från den som använder vår hemsida eller på annat sätt interagerar med våra tjänster. Vi lagrar personuppgifterna för en period om 12 månader från det att du senast besökte vår hemsida eller senast interagerade med våra tjänster.

3.4 För att tillhandahålla support

3.4.1 Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla support till våra kunder och potentiella kunder. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål beror på vad det specifika ärendet rör, samt vilka personuppgifter du väljer att dela med oss.

3.4.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla support kopplad till våra tjänster.

3.4.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från den registrerade. Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål under en sådan period som är nödvändig för att hantera ärendet ifråga, dock strävar vi efter att radera personuppgifterna när ärendet är avslutat.

3.5 För marknadsföring och kommunikation om kommande projekt m.m. 

3.5.1 Vi behandlar personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt för att informera potentiella kunder om kommande projekt, bostäder, event, informationsmöten m.m. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är namn, e-postadress och telefonnummer.

3.5.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster samt informera såväl befintliga som potentiella kunder om kommande projekt m.m.

3.5.3 Personuppgifterna inhämtas som utgångspunkt direkt från dig. Vi lagrar personuppgifterna för en period om 36 månader från det att du senast interagerade med våra tjänster, eller på annat sätt var i kontakt med oss.

4 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi kan komma att föra över personuppgifter till våra samarbetspartners (t.ex. mäklare, leverantörer och bostadsrättsföreningar) och andra bolag i samma koncern som Alhem inom ramen för de ändamål som anges i Policyn.

4.2 När vi delar personuppgifter med våra samarbetspartners är dessa aktörer antingen personuppgiftsbiträden i förhållande till oss, eller så är de självständigt personuppgiftsansvariga. De samarbetspartners som är våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vi ingår särskilda avtal med våra personuppgiftsbiträden i syfte att se till att deras behandling av personuppgifter sker i enlighet med våra instruktioner och tillämplig dataskyddslagstiftning.

4.3 Vi överför endast personuppgifter till tredje land (dvs. utanför EU/EES) i det fall (i) EU-kommissionen beslutat att det aktuella landet har en adekvat skyddsnivå, (ii) mottagaren av personuppgifter har undertecknat ett bindande och verkställbart avtal som innebär tillräckliga garantier avseende skydd för de personuppgifter som överförs, eller (iii) om det finns en annan rättslig grund enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för sådan överföring.

4.4 Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter eller andra offentliga aktörer i det fall sådant utlämnande krävs enligt lag.

5 SÄKERHET

5.1 Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder i förhållande till den de personuppgifter som behandlas enligt Policyn. När så är påkallat utför vi bland annat anonymisering och pseudonymisering av personuppgifter. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att förhindra avsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

6 LAGRINGSTID

6.1 Vi behandlar endast personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Vi lagrar inte personuppgifter för en längre period än vad som är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inkluderat GDPR.

7 COOKIES

7.1 Vi samlar in information med hjälp av teknologi såsom cookies, pixlar och lokal lagring på din webbläsare eller enhet (t.ex. mobiltelefon, dator eller läsplatta). Detta gör vi i syfte att lära oss mer om vilka som använder våra Tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen.

7.2 Uppgifterna som samlas in genom vår användning av cookies m.m. är IP-adress och annan teknisk information om den enhet som används (t.ex. dator, smartphone eller läsplatta).

7.3 Du kan styra hur du använder och hanterar cookies när du går in på olika webbsidor. De flesta webbläsarna tillåter att du raderar alla sparade cookies eller att cookies blockeras från att sparas på din dator. Eftersom cookies används för att optimera din upplevelse på webbsidor kan en radering eller blockering av dessa medföra begränsad funktionalitet och/eller försämrad prestanda på de webbsidor du besöker.

(i) För mer detaljerad information om hantering av cookies kan du gå in på: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

(ii) För information kring beteendestyrd annonsering kan du gå in på: http://www.youronlinechoices.com/se/

(iii) För mer info om marknadsföring online: https://www.networkadvertising.org/faq

8 DINA RÄTTIGHETER

8.1 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter:

– Rätt till information,
– Rätt till registerutdrag,
– Rätt till rättelse,
– Rätt till radering,
– Rätt till begränsning av behandling,
– Rätt till dataportabilitet,
– Rätt att göra invändningar,
– Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering.

8.2 Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan i det fall du har frågor eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter, eller om du önskar utnyttja någon av ovanstående rättigheter. Vänligen notera att vissa rättigheter är begränsade enligt lag. Detta innebär att vi under vissa omständigheter inte är skyldiga att tillgodose en begäran om att nyttja en viss rättighet.

8.3 I det fall du vill framföra ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se/kontakta-oss/.

9 ÄNDRINGAR I POLICYN

9.1 Vi reserverar oss rätten att från tid till annan göra ändringar i Policyn. Datumet för senaste ändring anges nedan. Alla ändringar i Policyn kommer att publiceras på vår webbsida. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på innehållet i Policyn för att hålla koll på eventuella ändringar av densamma.

9.2 Om vi ändrar Policyn på ett sätt som innebär en väsentlig förändring kommer vi att informera berörda parter och, om tillämpligt, begära att sådana parter läser igenom och godkänner Policyn på nytt.

9.3 Den senaste uppdateringen av Policyn gjordes den 15 april 2021.

10 KONTAKT

10.1 Har du frågor om Policyn eller vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på: jacob@alhemfast.se